Aino Närkki Kunnallislehdessä: THL tutki vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksia

06.11.2018

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuore selvitys vanhuspalveluista väittää, että vanhuspalvelujen henkilöstömitoitus näyttää Suomessa toteutuvan uuden laatusuosituksen valossa hyvin. Yli viidesosalla toimintayksiköistä mitoitus on yli 0,7. Vain 5 prosentilla yksiköistä se jää alle 0,5, joka on vanhuspalveluiden laatusuositus. 

Nämä alle 0,5:n mitoituksen alittavat yksiköt ovat mitä ilmeisimmin julkisen sektorin yksiköitä, arvioi Hyvinvointiala HALIn johtava asiantuntija Aino Närkki. Hänen mukaansa toimiluvan omaavat yksityiset toimijat eivät saa tehostetun hoivan lupia alle 0,5:n mitoituksella.

Myös hoitajien määrä on seurannut asiakkaiden määrän kasvua. Kahdessa vuodessa kotihoidossa työskentelevien lähihoitajien määrä on kasvanut noin 1 600:lla. Myös fysioterapeuttien ja sosionomien määrä on kasvanut.

- Hyvän hoidon toteutumisen kannalta keskeistä on myös se, mitä työssä olevat hoitajat tekevät työvuoronsa aikana ja asiakkaiden kanssa. Asiakastyytyväisyyteen vaikuttaa paljon hoitajan ja asiakkaan välinen vuorovaikutus. 

- Myös käytettävissä olevien tilojen tulee mahdollistaa toimivat hoivakäytännöt, sanoo Aino Närkki.

Yksityinen panostaa asiakastyöhön 

THL:n selvityksen mukaan yksityisessä kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoivassa suoraan asiakastyöhön käytetään suurempi osuus työajasta kuin julkisella sektorilla. Varsinkin lähihoitajien ja sairaanhoitajien kohdalla erot ovat erittäin merkittäviä. Myös niin sanottujen kotiutustiimien katsotaan yleistyvän yksityisissä yksiköissä nopeammin kuin julkisissa yksiköissä.

THL:n vanhuspalvelujen tila -seurantatutkimuksessa selvitetään vanhuspalvelujen tilaa kunnissa ja maakunnissa. Tarkastelun kohteena ovat mm. toimintatavat, asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen kotihoidossa ja palveluasumisessa. Tutkimus kattaa 71 % kaikista säännöllisen kotihoidon asiakkaista ja 95 % ympärivuorokautisen hoidon pitkäaikaisasiakkaista. Vastaajina selvityksessä oli kotihoidon osalta 865 yksikköä ja ympärivuorokautisen hoidon osalta 1 910 yksikköä. THL on selvittänyt vanhuspalvelujen tilaa vuosina 2014, 2016 ja 2018.